FAQ

Često postavljena pitanja


Ugovor o kupoprodaji nekretnina

ugovorikupoprodajanekretnine

Ugovor o kupoprodaji nekretnina mora biti sklopljen u pisanom obliku.
Usmeni kupoprodajni ugovor obvezuje ugovorne strane ako je kupac isplatio kupoprodajnu cijenu i stupio u posjed nekretnine koja je predmet kupoprodaje, ali takav ugovor nije podoban za upis prava vlasništva u zemljišne knjige.
Za stjecanje prava vlasništva na nekretnini nije dovoljan samo ugovor, već se mora provesti upis u zemljišne knjige. Za upis je potrebno raspolagati ugovorom o kupoprodaji nekretnine koji sadrži odredbu da se može provesti upis u zemljišne knjige (tabularna klauzula).
Ugovor o darovanju

ugovoridarovanjenekretnineporez

Porez na promet nekretnina pri darovanju (i drugom stjecanju nekretnina bez naknade) ne plaćaju potomci koji čine uspravnu liniju, pa tako dakle niti sin ili kći darovatelja.
Može, ali samo zbog grube nezahvalnosti obdarenika (npr. zbog počinjenja kaznenog djela na štetu darovatelja ili člana njegove uže obitelji) ili ako darovatelj toliko osiromaši da nema nužnih sredstava za život, a nema ni osobe koja ga je po zakonu dužna uzdržavati.
Ne može se tražiti nikakva protučinidba, ali ako je ugovoreno darovanje s nametom, može se obvezati obdarenika da izvrši određenu radnju ili se od nje suzdrži.
Za detaljnije objašnjenje, obratite se odvjetniku.
Ugovor o doživotnom i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

ugovoridoživotno uzdržavanjedosmrtno uzdržavanje

Kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju primatelj uzdržavanja obvezuje se za svoga života davatelju uzdržavanja prenijeti svu ili dio svoje imovine, a kod ugovora o doživotnom uzdržavanju stjecanje imovine koja je vlasništvo primatelja uzdržavanja odgođeno je do trenutka njegove smrti.
Temeljna obveza davatelja uzdržavanja je da primatelja uzdržavanja uzdržava do njegove smrti. O opsegu i načinu uzdržavanja ugovorne strane odlučuju sporazumno. Uzdržavanje će se najčešće odnositi na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kao što su: osiguravanje hrane, odjeće, obuće, osiguravanje smještaja, a može se ugovoriti i zajednica života.
Takav ugovor mora biti sastavljen u pisanom obliku te ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.
Ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života

ugovorinasljeđivanjeostavina

To je ugovor kojim predak ustupljuje i razdjeljuje imovinu svojoj djeci i ostalim potomcima.
Potrebna je suglasnost sve djece i ostalih potomaka pozvanih na nasljedstvo. Također je potrebna suglasnost bračnog ili izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera.
Ako nema suglasnosti potomaka, sve ono što je ustupljeno ovim ugovorom smatra se darom. U tom slučaju se umjesto o ugovoru o ustupu i raspodjeli imovine za života govori o ugovoru o darovanju.
Ako izostane takva suglasnost, ona osoba koja je suglasnost uskratila ima pravo na nužni dio.
Ugovor o zakupu i ugovor o najmu

ugovorizakupnajamposlovni prostorstan

Kod zakupa se stvar daje na uporabu i korištenje (obuhvaća crpljenje plodova, npr. zakup poslovnog prostora), a kod najma se daje samo na uporabu (bez crpljenja plodova, npr. najam stana).
Ako je riječ o najmu ili zakupu nekretnina, ugovor mora biti sastavljen u pisanom obliku.
Podnajam je moguć samo uz suglasnost najmodavca, a podzakup je u pravilu moguć i bez suglasnosti (osim kod zakupa poslovnog prostora), ako nije drukčije ugovoreno.
Ugovor o organiziranju putovanja

ugovoriorganiziranje putovanjaputovanjeturistička agencija

Sklapa se u pisanom obliku ili u drugom trajnom putniku dostupnom i razumljivom obliku, s tim da barem jedan primjerak ugovora mora biti dostavljen putniku.
Ovisno o uslugama koje su njime obuhvaćene, ugovor mora sadržavati odredbe o nazivu organizatora putovanja te njegova osiguravatelja, odredištu te vremenu i nadnevku boravka u odredištu; sredstvu prijevoza, vremenu i mjestu polaska i povratka; vrsti smještajnog objekta, njegovoj lokaciji i kategoriji; broju dnevnih obroka; planu putovanja; izletima, obilascima i sl.
Organizator putovanja može povećati cijenu samo ako je to predviđeno ugovorom i u točno određenim situacijama: ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza (troškova goriva, ili do povećanja pristojbi za određene usluge). Dvadeset dana prije početka putovanja ugovorena cijena ne može se povećati.
Ako su usluge nepotpuno ili neuredno izvršene, putnik ima pravo na razmjerno sniženje cijene, ali samo ako podnese zahtjev u roku od osam dana od završetka putovanja.
Ništetne su odredbe ugovora o organiziranju putovanja kojima se isključuje ili ograničuje svoju odgovornost za štetu, ali je valjana odredba kojom se unaprijed određuje najviši iznos naknade štete (osim ako je u očitom nerazmjeru sa štetom).
Sastavljanje oporuke

ugovorinasljeđivanjeostavina

Osoba koja je navršila 16 godina i sposobna je za rasuđivanje. Ako nedostaje neki od ta dva elementa, oporuka je ništetna.
Da. Privatna vlastoručna oporuka je valjana ako ju je oporučitelj vlastoručno napisao (rukom) i potpisao (nije potpisana ako je potpisana paragrafom ili rukoznakom).
Postoji mogućnost sastavljanja pisane oporuke pred svjedocima. Ona je valjana ako oporučitelj pred dva istodobno nazočna svjedoka izjavi za određenu ispravu da je to njegova oporuka, pa ju pred svjedocima i potpiše, a zatim ju i svjedoci potpišu. Za ovu vrstu oporuke nije relevantno tko ju je sastavio (oporučitelj, treća osoba) i kako ju je napisao (vlastoručno, mehanički).
Oporuka će se poništiti na zahtjev: ako je oporučitelj za njeno sastavljanje bio primoran prijetnjom ili silom ili ako ju je odlučio sastaviti jer je bio prevaren ili se nalazio u zabludi. Kada se radi o nedostatku zakonom propisanih pretpostavki za valjani oblik oporuke, oporuka će se također poništiti, ali pod pretpostavkom da zahtjev potječe od osobe koja za to ima pravni interes i da je podnesen u propisanom roku.
Za detaljnije pojašnjenje, obratite se odvjetniku.
Ostavinska rasprava

smrtovnicaostavinska raspravanasljeđivanjeostavina

Potrebno je matičnom uredu prijaviti činjenicu ostaviteljeve smrti te se tom prilikom sastavlja smrtovnica.
Smrtovnica je javna isprava koja sadrži podatke o smrti određene osobe i druge podatke od interesa za vođenje ostavinskog postupka, a namijenjena je tome da posluži sudu kao polazište za pokretanje i vođenje ostavinskog postupka.
Matični ured smrtovnicu šalje na općinski sud koji određuje javnog bilježnika (kao povjerenika suda) za provođenje ostavinske rasprave. Kako biste ubrzali postupak, smrtovnicu možete i osobno odnijeti na sud.
Za detaljnije pojašnjenje, obratite se odvjetniku.
Nužno nasljeđivanje

nužni dionužni nasljedniknasljeđivanjeostavina

Pravo na nasljedstvo nužnog dijela imaju prvenstveno ostaviteljevi potomci, posvojenici i njihovi potomci, te bračni ili izvanbračni drug ostavitelja. Ukoliko istih nema, tada su nužni nasljednici roditelji, odnosno posvojitelji i ostali predci ostavitelja. Svi potonji, da bi naslijedili nužni dio, moraju biti trajno nesposobni za rad i nemati nužnih sredstava za život.
Ne. Nužni dio se mora zahtijevati u za to propisanom roku.
Može. Oporučitelj ga može oporukom isključiti ako se teže ogriješio prema njemu, ako je počinio teže kazneno djelo prema ostavitelju ili njegovom bližnjemu, ako je počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske i ako se odao neradu ili nepoštenu životu.
Uzdržavanje punoljetnog djeteta

uzdržavanjepunoljetno dijeteobiteljski odnosi

Pravo na uzdržavanje od strane roditelja imaju punoljetna djeca koja se redovito školuju. Smatra se da se redovito školuju ukoliko polaze srednju školu, sveučilišni ili stručni studij, program osnovnog obrazovanja ili srednjoškolskog obrazovanja odraslih uz uvjet da ispunjavaju svoje školske/fakultetske obveze.
Redovni studij i redovito studiranje nisu sinonimi. U skladu s time, izvanredni studenti koji se redovito školuju (redovito ispunjavaju svoje fakultetske obveze) imaju pravo na uzdržvanje jednako kao i redovni studenti.
U trenutku kada prestane redovito upisivati iduću akademsku godinu. Ukoliko se nakon završetka školovanja ne može zaposliti, roditelj je dužan doprinositi uzdržavanju do godinu dana nakon završetka školovanja. U svakom slučaju obveza uzdržavanja prestaje kada dijete navrši 26 godina.
Punoljetno dijete koje je pauziralo godinu studija nakon ponovnog upisivanja studija ostvaruje pravo na uzdržavanje.
Za detaljnije objašnjenje, obratite se odvjetniku.
Skrbništvo nad starijim osobama (punoljetnim osobama lišenim poslovne sposobnosti)

skrbništvostarije osobeobiteljski odnosi

Za slučaj da punoljetna osoba, zbog duševnih smetnji ili drugih razloga, nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba i interesa, ili kad ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti.
Potrebno je obratiti se Centru za socijalnu skrb. Može se obratiti svatko.
Centar za socijalnu skrb predložit će sudu pokretanje izvanparničnog postupka radi lišavanja punoljetne osobe poslovne sposobnosti. Nakon pravomoćnosti tog rješenja, Centar za socijalnu skrb dužan je donijeti rješenje o stavljanju te osobe pod skrbništvo i imenovati joj skrbnika.
Skrbnika se u pravilu bira između članova uže obitelji, ali ta osoba mora prihvatiti skrbništvo i imati sposobnost obavljati poslove skrbništva. Skrbnik može biti i stručna osoba koju imenuje Centar za socijalnu skrb.
Ovisi o tome u kojoj mjeri je sud rješenjem ograničio poslovnu sposobnost štićenika. U pravilu starija osoba ne može samostalno upravljati imovinom, plaćom (mirovinom), sklapati pravne poslove, donositi odluke vezane za brak i sl.
Troškovi sudskog postupka

tužbaparnicatroškovi postupkaoslobođenje od troškova postupkasvjedoci

U pravilu, stranka koja u cijelosti izgubi parnicu dužna je protivnoj stranci nadoknaditi troškove.
Ako su stranke jednako, odnosno u približno jednakim dijelovima uspjele, sud može odrediti da svaka stranka snosi svoje troškove. Također, može odrediti da jedna stranka naknadi drugoj one troškove koje je uzrokovala svojom krivnjom.
Svaka stranka snosi svoje troškove, osim ako je u nagodbi drugačije ugovoreno.
Ima. Bitno je da svjedok zatraži naknadu troškova odmah nakon saslušanja, inače gubi pravo na nju.